Ivan Pintarić (Ivan Pintarich, župnik 1709. - 1729.)

 

Prigodom kanonske vizitacije 1716. godine imao je 33 godine.

Studij filozofije i teologije završio je u Zagrebu, a za svećenika je bio zaređen 1706. godine. Čini se da su tih godina suše ili poplave uništile usjeve župljana jer se spominje da bi župnik u ime lukna trebao od svojih župljana dobiti 170 vagana (mjera) žita, a dobivao je samo 40 mjera. Ipak se, zahvaljujući nekim pobožnim župljanima koji su crkvi darovali nekoliko oranica i livada te vinograd u Frkanovcu, župa i materijalno podigla.

U njegovo vrijeme, 1718. godine župna je crkva bila obnovljena, dobila je novi oltar Blažene Djevice Marije, bila je popločena opekom, dobila je novi krov i novo zvono sv. Antuna. Spomenuti novi oltar nabavila je Bratovština kršćanskog nauka.