Juraj Vulama (Geogius Vullama, župnik 18. siječnja 1764. - 2. rujna 1799.)

   

    On je jedan od najvećih i najznačajnijih župnika u povijesti župe. Bio je rodom iz Stubice u Hrvatskom zagorju, iz kraja velikog hrvatskog ,,puntara" i borca za bolji život seljaka Matije Gupca.

    Župom je upravljao 38 godina. Možemo ga smatrati i „drugim utemeljiteljem" župe. Župnu je crkvu temeljito obnovio i proširio dogradivši joj lijevu pobočnu lađu, postavio nove oltare, Božji grob i nabavio nove orgulje, a kripta ispod crkve dobila je ulaz izvana.

    Podigao je i novi župni dvor na mjestu prijašnjeg koji je izgorio 1783. godine.

    Studij filozofije i teologije završio je u Zagrebu gdje je 1756. godine bio zaređen za svećenika.

    Njegovom zaslugom Goričan je postao samostalna župa. Župnik J. Vulama sagradio je u Goričanu novu župnu crkvu sv. Leonarda. Župi sv. Jurja je te iste 1789. godine pripalo selo Čehovec koje je sve do tada bilo filijala župe Prelog, koja je također doživjela promjene. Nekada su naime župi Prelog pripadala mjesta: D. Kraljevec, Hemuševec, Draškovec i Oporovec, koja su, kada je te iste godine u Draškovcu bila osnovana župa, odijeljena od župe Prelog i pripojena novonastaloj župi Draškovec.

    J. Vulama je imao brata Stjepana koji je od 1788. do 1794. bio kapelan u bratovoj župi, a onda je postao župnikom u Dekanovcu, Belici i na kraju u Letenju, župi koja je s pograničnim župama nekoć pripadala Zagrebačkoj biskupiji.