Prikazanje muke Isusove

Župni dvor u Svetom Jurju, 20. ožujka 2008.

******* foto - priča ********

Tekst nismo primili